Psykologi kan motverka ohälsa

De senaste 50 åren har den psykiska ohälsan bland unga i världen ökat, och upp mot 20% av alla unga har upplevt en klinisk depression under någon period[1]. Socialstyrelsen konkluderar i sin rapport från 2013 att ökningen av psykisk ohälsa hos unga främst handlar om depression, ångestproblematik och missbruk, men även till mindre grad berör personlighetsstörningar[2]. Undersökningar har visat att de individer bland den unga populationen i Sverige som upplever sig ha svåra besvär har tredubblats i antal sedan 90-talet[3].

Att vara medveten om sina problem och processerna bakom är ofta grundläggande i moderna terapier[4], och i samma spår har tidigare forskning visat att undervisning i psykologi ökar ungas välmående, lindrar symptomen hos de som redan utvecklat psykiska problem samt har en förebyggande effekt[5]. Psykologisk undervisning, kunskap om människans känslor, tankar och beteende, skulle kunna vara en förebyggande åtgärd. Att undervisningen startar i grundskolan är kritisk om man tar hänsyn till att startpunkten för psykisk ohälsa generellt sett är 14 år.

Psykologiprofessorn Joseph Patti beskriver i sin rapport att han under en längre tid funderat på behovet av att införa psykologi i grundskolan. Han ansåg att en sådan undervisning skulle ge eleverna större kännedom om sig själva och samhället de bor i samt ge dem makt att förändra sig själva och sitt beteende[6]. 1954 höll Patti i en psykologikurs för 28 åttondeklassare under en termin. De träffades dagligen och kursen bestod av ett brett urval viktiga ämnen från psykologisk forskning, exempelvis personlighetsvetenskap, marknadspsykologi, miljöpåverkan och arv, information om psykologiska hinder man kan stöta på i sitt personliga-, känslomässiga- eller familjeliv samt copingstrategier för att hantera dem. Efter 20 veckor fick eleverna fylla i ett frågeformulär som frågade om elevernas åsikt och intryck av kursen. Även om Patti sökte både positiv och negativ feedback, blev kommentarerna nästan uteslutande positiva, där eleverna vittnade om att deras nyfunna kunskap hade hjälp dem i sitt personliga och sociala liv. Många ansåg att de hade fått en bättre förståelse för hur samhället fungerar på ett sätt som gjorde det lättare för dem att navigera sig i det. Ett av kursens tema var vidskeplighet och flera av barnen nämnde att de nu kommit över denna tro. Ett annat ämne var rädsla, och kunskapen som delades hjälpte ett flertal elever att både komma över sina egna rädslor, och få större förståelse för andras rädslor.

Nyare studier har också studerat införandet av psykologi i grundskolan, fast oftast har det inte varit renodlade psykologikurser som i Pattis studie. Ett exempel på en sådan studie genomfördes i Israel. Forskarna var intresserade av att veta hur positiv psykologi som interventionsprogram skulle påverka elevernas kortsiktiga samt långsiktiga psykiska välmående. Interventionen inkluderade träning av alla lärare som under ett år undervisade eleverna i olika ämnen inom psykologi. Den tvååriga longitudinella studien visade att eleverna som deltog (jämfört med en demografiskt liknande skola som inte fick psykologiundervisning) påverkades på flera olika punkter. Eleverna som fick psykologiundervisning visade en minskning i ångest och depressionssymptom, medan kontrollgruppen visade en ökning i depressionssymptom. Liknande såg det ut med self-esteem och self-efficacy som ökade hos deltagarna och minskade signifikant hos icke-deltagarna[7].

Psykologi som grundskoleämne är värt att utreda. Kom förbi Känsloafton på Moriska Paviljongen den 29/6 för att lyssna på en paneldiskussion i frågan!

 

Känsloafton

  • Marielle Sterner

[1] M. E. P. Seligman et al. (2009) Oxford Review of Education Vol. 35, No. 3, June 2009, pp. 293–311.

[2] Socialstyrelsen (2013). Psykisk ohälsa bland unga. Stockholm: Socialstyrelsen

[3] Socialstyrelsen (2013). Psykisk ohälsa bland unga. Stockholm: Socialstyrelsen

[4] Kåver, A. (2006). KBT i utveckling : en introduktion till kognitiv beteendeterapi. Stockholm, Natur & Kultur

[5] Shoshani, A., & Steinmetz, S. (2013). Positive Psychology at School: A School-Based Intervention to Promote Adolescents’ Mental Health and Well-Being. Journal of Happiness Studies, 1289-1311. doi:10.1007/s10902-013-9476-10§§§§§§§§§

[6] Patti, J. B. (1956). Elementary psychology for eighth graders?. American Psychologist, 11(4), 194.

[7] Shoshani, A., & Steinmetz, S. (2013). Positive Psychology at School: A School-Based Intervention to Promote Adolescents’ Mental Health and Well-Being. Journal of Happiness Studies, 1289-1311. doi:10.1007/s10902-013-9476-1

 

Kommentera